Ook wij laden onze batterijen op. Onze filialen en hoofdkantoor zijn gesloten 

van 22/07 t.e.m. 2/08. Bekijk onze aangepaste dienstregeling.

Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES
  De verkoper: nv Santens Groep, gevestigd te 9040 Gent, Nijverheidskaai 3, vennootschap ingeschreven onder nummer BE 0419.937.447
  De koopwaar: alle producten die nv Santens Groep te koop aanbiedt aan de kopers
  De koper: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling van koopwaar plaatst bij nv Santens Groep
 2. TOEPASSINGSGEBIED
  Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de voorwaarden van de koper, op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de koper en de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
  De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 3. OFFERTES EN BESTELLINGEN
  Enkel schriftelijke offertes binden de verkoper. De geldigheidsduur ervan bedraagt 7 (zeven) kalenderdagen tenzij anders overeengekomen. De prijzen in euro zullen bepaald worden op de dag van de levering. Bestellingen worden pas definitief na schriftelijke bevestiging door de verkoper en zijn onderworpen aan onderhavige voorwaarden.
  Indien om welke reden ook de verkoper de koopwaar niet kan leveren, kan de koper geen aanspraak maken op enige welkdanige vergoeding.
  De verkoper is vrijgesteld van zijn verplichting tot levering in alle gevallen van overmacht.
 4. BESTELLINGEN – LEVERINGEN - TERMIJNEN
  Tenzij anders overeengekomen zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts aangegeven bij wijze van inlichting. Een laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot (1) enige aansprakelijkheid in hoofde van de verkoper, (2) verbreking van de overeenkomst of tot (3) enige schadevergoeding.
  Wanneer de netto verkoopwaarde van het verkooporder onder de € 150,00 ligt wordt een minimum ordertoeslag aangerekend ten laste van de koper.
  Verzendingskosten van materialen die een speciaal transport vragen of verzendingen naar het buitenland zijn steeds ten laste van de koper.
  De toeslag voor een spoedverzending blijft steeds ten laste van de koper.
  De koopwaar reist steeds op risico van de koper die deze in ontvangst neemt op zijn verantwoordelijkheid.
  Elke klacht met betrekking tot de niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken en/of de kwaliteit van de koopwaar dient schriftelijk én gemotiveerd binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de koopwaar te worden ingediend. Na afloop van deze termijn zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden.
 5. ELEKTRONISCHE FACTURATIE
  De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de koper over te maken.
  Ingeval van onbeschikbaarheid of storing van de elektronisch facturatie-applicatie, behoudt de verkoper zich het recht voor om facturen en afrekeningen in papieren versie aan de koper over te maken.
  In die omstandigheden vervangen de papieren facturen en afrekeningen de elektronische facturen en afrekeningen en volstaan ze op zich.
 6. PRIJZEN EN BETALING
  Behoudens andersluidend beding zijn alle vermelde prijzen van de verkoper nettoprijzen exclusief BTW zonder korting, tenzij specifiek anders vermeld.
  Behoudens een bijzondere schriftelijke overeenkomst waarin uitdrukkelijk het tegendeel bedongen wordt, zijn alle facturen van de verkoper betaalbaar zonder korting op zijn vennootschapszetel en dit uiterlijk op de vervaldatum van de factuur.
  Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een koper krachtens een bijzondere schriftelijke overeenkomst zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken.
  Ingeval van niet-betaling van facturen op de vervaldatum, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding vastgelegd op 15 % van alle nog openstaande bedragen en dit met een minimum van € 125,00.
  Alle onbetaalde facturen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten opbrengen zoals voorzien in art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  Elke klacht over de opmaak of de berekening van een factuur moet middels aangetekend schrijven binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum ingediend worden, bij gebreke waaraan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de koper.
  Ingeval van niet-naleving door de koper van één van zijn contractuele verplichtingen, onder andere de tijdige betaling van de facturen, behoudt de verkoper zich het recht voor om elke maatregel te treffen, onder andere de opschorting van lopende leveringen en bestellingen en bij elk organisme van zijn keuze iedere vordering/alle vorderingen in te leiden die hem nuttig lijkt/lijken om betaling te bekomen van de sommen die hem verschuldigd blijven, en dit volledig ten laste van de koper.
 7. EIGENDOMSVOORBEHOUDCLAUSULE
  De verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte koopwaar tot algehele betaling van de hoofdsom en bijhorigheden.
  Geleverde koopwaar blijft de volledige eigendom van de verkoper en zal als in consignatie gegeven beschouwd worden tot algehele betaling van de koopwaar door de koper.
  De koper zal echter het risico dragen op schade die deze koopwaar uit welke hoofde ook zou lijden of veroorzaken.
  Tot de algehele betaling van de koopwaar zal de koper op geen enkele manier kunnen beschikken over de koopwaar zonder het voorafgaand akkoord van de verkoper.
  De koper verbindt zich ertoe om de verkoper onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat een derde op de geleverde koopwaar zou kunnen leggen.
 8. ONTBINDING
  De verkoper zal het verkoopcontract dat met de koper werd afgesloten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst kunnen ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn ingeval van : (I) staking van betaling door de koper, (II) faillissement van de koper, (III) vereffening of stopzetting van de activiteiten van de koper, (IV) gerechtelijke reorganisatie, (V) procedure lastens de koper in het kader van de Wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en (VI) beslag lastens de koper.
 9. RISICO-OVERDRACHT
  De risico’s van alle aard met inbegrip van gevallen van overmacht, toeval en de bewaring worden overgedragen aan de koper zodra de koopwaar de lokalen van de verkoper verlaat.
  De koper verbindt er zich bijgevolg toe om bij een gerenommeerde maatschappij een verzekeringscontract af te sluiten waardoor de risico’s op verlies, diefstal of vernieling van de koopwaar gedekt zijn. De verkoper zal te allen tijde een ondertekende kopij van dat contract kunnen eisen.
 10. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN
  De garantie op de koopwaar is diegene die gegeven wordt door de fabrikant(en) met uitsluiting van elke andere garantie. De koper zal slechts een vordering tot vrijwaring kunnen instellen indien hij beschikt over een aankoopbewijs van de koopwaar en indien de garantie die door de fabrikant aan de verkoper verstrekt werd, nog steeds loopt.
  De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade. De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval en ongeacht wat de schade is, steeds beperkt tot de prijs van de verkochte koopwaar. De adviezen die door de verkoper verstrekt worden, zijn zonder verbintenis en brengen geen aansprakelijkheid teweeg.
  De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht of gebrekkig onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, voor delen die aan een slijtage door gebruik of andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn alsook defecten aan het gereedschap, die terug te voeren zijn op slijtage door gebruik of natuurlijke slijtage.
  De garantie is niet overdraagbaar.
 11. RUIL – RETOUR - HERSTELLINGEN
  Elke retour moet binnen de 30 dagen aangemeld worden via het online retourformulier. Aan een retour zijn kosten verbonden.
  Alle velden aangeduid met een * moeten verplicht worden ingevuld. Onvolledig of onjuist ingevulde velden zorgen ervoor dat een retouraanvraag niet in behandeling kan worden genomen.
  Na goedkeuring van het retourdepartement heeft de koper een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de retouraanvraag werd goedgekeurd door Santens Groep nv, om ervoor te zorgen dat het goed in kwestie terug in het bezit komt van Santens Groep nv.
  Het goed moet worden geretourneerd in de originele, volledige, onbeschreven, onbeschadigde en ongebruikte staat.
  Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht liggen bij de klant. Voorafgaandelijk aan een retour staat de koper te allen tijde in voor het nazicht van de geleverde goederen of diensten op hun conformiteit, beschadigingen en/of andere zichtbare gebreken. Beschadigingen aan de verpakkingen of de goederen dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst te worden meegedeeld aan Santens Groep nv.
  Klachten met betrekking tot goederen of diensten die na levering door de klant of een derde partij zijn gewijzigd of gebreken te wijten aan de klant of een derde partij worden niet in aanmerking genomen. Enkel goederen uit het reguliere Santens-assortiment en aangekocht bij Santens kunnen in aanmerking komen voor retour (uitzonderingen: zie www.santens.be).
  Herstellingen van koopwaar worden uitgevoerd aan de meest correcte prijs. Om van de garantie te genieten in de omstandigheden gedefinieerd door de klant, zal de garantie bon bij de defecte koopwaar gevoegd moeten worden. De kosten van de werkuren en de portkosten blijven in alle gevallen ten laste van de koper.
 12. UITVOERING DER WERKEN
  De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de verkoper om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de koper hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. De verkoper bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken.
  Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.
  Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat, als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de verkoper, de uitgevoerde werken geacht worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De verkoper is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur en design door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.
  De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de verkoper, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering.
 13. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
  De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Santens Groep (inclusief de met Santens Groep verbonden vennootschappen). Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Santens Groep aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Santens Groep. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door Santens Groep gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.
  In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Santens Groep zullen de gegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden door Santens Groep en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Santens Groep zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.
  Santens Groep zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.
  De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval Santens Groep het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.
 14. INTELLECTUELE EIGENDOM
  Alle grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s en dergelijke, die op de koopwaar, in handleidingen en gebruiksaanwijzingen voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van de fabrikanten of van de verkoper. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de koper of elke andere derde.
 15. OVERDRACHT
  De koper zal noch het verkoopcontract, noch enige rechten en plichten die in zijnen hoofde zijn ontstaan uit transacties met de verkoper, zonder voorafgaand akkoord van de verkoper mogen afstaan of overdragen. Elke afstand die gedaan wordt zonder dit voorafgaand akkoord zal van rechtswege nietig zijn.
 16. NIETIGHEID
  Indien een bepaling of een deel van een bepaling van onderhavige voorwaarden, van een offerte, een bestelling of het verkoopcontract waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, nietig wordt verklaard, dan zal deze in de mate van het mogelijke worden vervangen door een rechtsgeldige, wettelijke en toepasselijke clausule die de oorspronkelijke bedoelingen het best weerspiegelt, terwijl de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, de offerte, de bestelling of het verkoopcontract waarop ze van toepassing zijn, van kracht blijven.
 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
  Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de nv Santens Groep bevoegd of van de plaats van de vestiging van de verkoper waar de verbintenis is tot stand gekomen of werd uitgevoerd.